FAQ

Najczęściej zadawane pytania dotyczące programu ERASMUS

1. Kto może ubiegać się o wyjazd?
Wyjechać może każdy student, który spełnia następujące warunki:

  • ma ukończony pierwszy rok studiów I stopnia lub już od pierwszego semestru studiów II stopnia przy założeniu rekrutacji w czasie studiów II stopnia 
  • zna język obcy w stopniu komunikatywnym, który pozwoli mu na uczestnictwo w zajęciach na zagranicznej uczelni lub realizację praktyk, zazwyczaj po angielsku, ale niekoniecznie. Na Śłowacji można studiować po polsko-słowacku.

2. Na jak długo mogę wyjechać?
Czas wyjazdu zagranicę w ramach Programu ERASMUS+ wynosi jeden lub dwa semestry akademickie. Minimum  3 miesiące, a na praktykę minimum 2 miesiące. Wyjazd może być krótszy tylko w przypadku wystąpienia tzw. siły wyższej.


3. Jakie dokumenty muszę złożyć?
Formularze dokumentów znajdują się w sekcji „pliki do pobrania”. W najbliższym czasie zostaną one zaktualizowane. Do tego czasu należy korzystać z dostępnych na stronie wersji. Nie ma potrzeby składania zaświadczenia o wysokości średniej ze studiów – nasz dział pozyska wymagane informacje bezpośrednio z dziekanatu, jeżeli będzie to konieczne. Dotychczas udawało nam się sfinansować wyjazdy wszystkich studentów niezależnie od średniej ocen.

Koniecznie musisz iść do dziekanatu po dokument potwierdzający, że jesteś studentem, jeśli chcesz się ubiegać o wyjazd z Erasmusa. 


4. Czy jest ogólnouczelniany wzór CV bądź listu motywacyjnego dla uczelni zagranicznych?
Nie ma jednego wzoru takich dokumentów. Jeśli są one wymagane przez uczelnie przyjmującą należy postępować zgodnie z wymaganiami tej uczelni (dotyczy to języka, formatu, wymaganej zawartości etc). Pamiętajcie by przedstawić swoją sylwetkę w możliwie najatrakcyjniejszy sposób.


5. Jakie będą moje prawa i obowiązki podczas wyjazdu?
Wszystkie najważniejsze prawa i obowiązki znajdziesz w Karcie Studenta Erasmusa *google most recent version. Stanowi ona obowiązkowy załącznik do umowy finansowej między studentem a Uczelnią. Umowę taką podpisywać będziemy przed wyjazdem – przygotowana będzie przez nasz dział. Należy ja podpisać w dwóch egzemplarzach, z których jeden będzie dla Uczelni a drugi dla studenta. Należy pozostawać w kontakcie wykładowcami (promotorem) przedmiotów, których zaliczenie będzie wymagane w SAN po powrocie ze stypendium.


6. Czy stypendium pokryje wszystkie koszty mojego pobytu za granicą?
Studia na zagranicznym uniwersytecie w ramach programu Erasmus+ są bezpłatne, więc uczelnia przyjmująca nie ma prawa pobierać od Ciebie czesnego. Każdy wyjeżdżający student otrzymuje fundusze na częściowe pokrycie kosztów podróży, zakwaterowania i innych wydatków związanych z pobytem za granicą. Kwota ryczałtowa zależnie od kraju  wynosi 400, 450 lub 500 euro miesięcznie w zależności od kraju do którego się wyjeżdża w przypadku wyjazdy na studia, plus ewentualnie odpowiednik 200 euro dla osób otrzymujących stypendium socjalne. Wysokości stawek stypendium dla wyjazdów na praktyki to (odpowiednio 500, 550 lub 600 euro w zależności od kraju). Może się zdarzyć, że stypendium nie pokryje całości kosztów związanych z pobytem na stypendium. W dużej mierze koszty te zależne są od studenta (gdzie jest zakwaterowany, ile wydaje na wyżywienie etc).


7. Czy muszę zbierać bilety, rachunki dokumentujące poniesione wydatki?
Nie ma takiej potrzeby. Wymagany jest natomiast dokument potwierdzający czas trwania pobytu na stypendium w uczelni/instytucji przyjmującej. Stanowi on podstawę do rozliczenia finansowego wyjazdu.


8. Czy po powrocie ze stypendium nie będę musiał powtarzać roku?
Nie. Gwarantuje to tzw. Learning Agreement, czyli „Porozumienie o programie zajęć”, podpisywane przed wyjazdem. Należy jednak pamiętać, że o uznaniu pobytu na stypendium przez rodzimą uczelnię decyduje Dziekan wydziału  po zapoznaniu się z wykazem zaliczeń (tzw. Transcript of Records) wystawionym przez uczelnię zagraniczną na koniec. Dobrze przygotowane LA jest kluczowe z punktu widzenia uznawalności efektów kształcenia zagranicą. 


9. Kiedy muszę uzyskać akceptację dziekana, czy występuję o nią osobiście?
Tak, zgodę dziekana na wyjazd należy uzyskać indywidualnie. Należy zapoznać się z plikiem do pobrania PODANIE DO DZIEKANA, gdzie zostały opisane obowiązki studenta, tak aby nie mieć problemu z zaliczeniem różnic programowych po powrocie. Należy przedstawić proponowaną listę przedmiotów do realizacji za granicą, otrzymaną od uczelni zagranicznej, lub z ich strony www, oraz zdobytą listę przedmiotów obowiązujących w uczelni wysyłającej w semestrze mobilności. Kolejnym krokiem jest umówienie się na spotkanie z koordynatorem kierunku, swoim dziekanem lub panią dziekan i wspólne stworzenie Learning Agreement. Należy porównać efekty kształcenia zagranicą z efektami kształcenia w SAN , i dążąc do minimalizowania różnic programowych stworzyć LA zadowalające wszystkie strony. W przypadku komplikacji w kontaktach z dziekanatem prosimy o kontakt z Koordynatorem Erasmus+ (p. Ernest Nowak, enowak@san.edu.pl).


10. Czy podczas pobytu na stypendium studiuję cały semestr ze studentami miejscowymi?
To zależy. Studenci realizują przedmioty uzgodnione przed wyjazdem i zapisane w „Learning Agreement”, które mogą one być realizowane na uczelni przyjmującej na różnych latach studiów, różnych kierunkach, w osobnych grupach studenckich. Zasadą jest by przedmioty realizowane na uczelni przyjmującej były maksymalnie zbliżone do tych realizowanych w danym semestrze w SAN.


11. Kiedy poznam różnice programowe do zaliczenia po powrocie, kiedy będę musiał je zaliczyć?
Różnice znane będą przed wyjazdem (aczkolwiek może to ulec zmianie, gdyby po przyjeździe okazało się, że konieczne będą zmiany w „Learning Agreement”). Idealnym wyjściem jest praca nad różnicami programowymi jeszcze w trakcie wyjazdu, pozostając w kontakcie mailowym z danym wykładowcą. Student jest zobowiązany w ciągu 2 pierwszych tygodni upewnić się że na uczelni przyjmującej wszystkie przedmioty zostały uruchomione zgodnie z LA. W przypadku zmian  w LA, trzeba podpisać Zmiany Do Learning Agreement (część During Mobility- tabelka w druku LA) do 2 tygodni po przyjeździe na uczelnię partnerską. W przypadku niedbalstwa studenta, lub uczelni przyjmującej, mogą się pojawić problemy na koniec semestru z uzbieraniem 30 punktów ECTS i zaliczeniem semestru. Finansowanie jest należne,  niezależnie od zaliczenia wszystkich przedmiotów na podstawie WYŁĄCZNIE potwierdzenia czasu studiów zagranicą podpisanego przez uczelnię przyjmującą.

. Czy mogę wyjechać w trakcie pisania pracy dyplomowej?

Tak, wskazany jest wówczas regularny kontakt z promotorem drogą mailową. Trzeba to jednak uzgodnić osobiście przed wyjazdem. 


13. Co to jest "Wykaz zaliczeń" ("Transcript of Records")?
Jest to wykaz wszystkich przedmiotów/ zajęć, w których uczestniczyłeś/aś w uczelni zagranicznej wraz z uzyskaną liczbą punktów ECTS oraz ocenami przyznanymi zgodnie ze skalą stosowaną w danej uczelni, a także zgodnie ze skalą ECTS. Pamiętaj o zaliczeniu różnic programowych które nie zostały w LA zakwalifikowane jako zastąpione przez osiągnięcia i zaliczenia zdobyte zagranicą. Zgodnie z Podaniem do Dziekana z plików do pobrania należy pracować z wykładowcami SAN podczas pobytu zagranicą. W przypadku problemów z wykładowcami  prosimy o kontakt z erasmus@erasmus.com.pl. Uczelni bardzo zależy aby studenci uzyskali pomoc, czas i elastyczność naszej uczelni w celu bezstresowego zdobycia 30 punktów ECTS i zaliczenia semestru mobilności. 


14. Jakie są konsekwencje niezaliczenia przedmiotu za granicą?
W takiej sytuacji trzeba będzie zaliczyć ten przedmiot (lub jego odpowiednik) w SAN. Dołożymy starań by wskazany był wykładowca z SAN, który będzie w tym celu indywidualnie pracował ze studentem.


15. Czy po przyjeździe coś odbywa się poza oddaniem certyfikatu (jeden zostaje u mnie, drugi dla uczelni), i ew. zdanie różnic programowych?
Należy jeszcze wypełnić online ankietę beneficjenta oraz (jeśli to wymagane) przystąpić do testu językowego także online, oraz upewnić się ze TR dotarło do dziekanatu i do biura Erasmus. Dziekanat jest zobowiązany na wniosek studenta dodatkowe informacje o mobilności do Suplementu do Dyplomu w dziale dodatkowe osiągnięcia. Gdzie i kiedy student wyjechał w ramach programu Erasmus i jakie przedmioty zaliczył.


16. Czy podczas wyjazdu na stypendium opłacam czesne w SAN?
Tak, pobyt na stypendium nie zwalnia z obowiązku terminowego regulowania czesnego w SAN.


17. Czy podczas pobytu na stypendium mogę pracować?
To zależy od systemu prawnego danego kraju. Często legalna jest praca na część etatu. Należy się dowiadywać w konsulatach, biurach współpracy z zagranicą danej uczelni etc.


18. Co to jest ECTS?
ECTS (European Credit Transfer System), czyli Europejski System Transferu Punktów jest systemem ułatwiającym uznawanie przez macierzystą uczelnię okresu studiów odbytych za granicą. Ma za zadanie przełożenie na skalę punktową nakładu pracy, jaką każdy student musi włożyć w zaliczenie danego przedmiotu. Za jeden semestr akademicki studiów z reguły przyznawanych jest 30 punktów kredytowych.


19. Jak dobrze muszę znać język kraju, do którego chcę wyjechać? Czy jest możliwość udziału w kursach przygotowawczych?
Język, w którym zamierzasz studiować powinieneś/powinnaś znać w stopniu komunikatywnym gwarantującym udział w zajęciach i egzaminach. Pamiętaj, po to jedziesz na semestr zagranicę żeby podnieść swoje kompetencje językowe, jeżeli uważasz że dasz radę, porozmawiaj z działem Erasmus, spróbuj. Wartość dodana, połamana bariera językowa może zmienić resztę twojego życia. Zadaj sobie pytanie, jak długo uczyłaś/uczyłeś się angielskiego w ubiegłym tygodniu, przypuszczalnie jeżeli nie było kolokwium zapewne niewiele. Wyjedź, postaw się pod ścianą, po zajęciach spotykaj  się z przyjaciółmi którzy nie mówią po polsku a przestaniesz bać się mówić. Istnieje możliwość wzięcia udziału w kursach przygotowawczych organizowanych przez naszą uczelnię.


20. Gdzie znajdę informacje na temat możliwości taniego zakwaterowania podczas wyjazdu?
Jeśli chcesz ubiegać się o pokój w akademiku, skontaktuj się poprzez uczelniany Dział Współpracy z Zagranicą z podobną jednostką uczelni przyjmującej, która zajmuje się przydziałem miejsc. Tam powinieneś uzyskać również informacje na temat innych rodzajów zakwaterowania (wynajem pokoi, mieszkań).


21. Gdzie mogę wyjechać?
Możliwość wyboru kraju zależy od ilości umów międzynarodowych podpisanych przez dany wydział. Lista uczelni, z jakimi współpracuje Uczelnia jest na stronie erasmus.san.edu.pl. Pamiętaj, nie jest to lista zamknięta. Możesz również skontaktować się bezpośrednio z naszym biurem- erasmus@erasmus.com.pl, a my sami zasugerujemy, jaka uczelnia będzie najlepsza dla Ciebie biorąc pod uwagę Twój kierunek studiów, zainteresowanie, itd. Na Twoje życzenie nawiążemy współpracę z innymi uczelniami w Europie jeżeli ich do tego wspólnie  przekonamy.


22. W jakiej formie otrzymam potwierdzenie studiowania za granicą?
Student otrzymuje Trancript of Records wydany przez uczelnię przyjmującą. Proszę pamiętać żeby upomnieć się o 2 kopie (jedna dla SAN). Można poprosić uczelnie partnerską żeby wydrukowała na grubszym sztywniejszym papierze. Ponadto odpowiednie zapisy znajdą się w suplemencie do dyplomu.

23. Czy wyjeżdżając na przykład do Portugalii muszę zaliczyć test z portugalskiego, czy z angielskiego? Kiedy i gdzie ten test muszę zrobić? Czy to kosztuje?
To nic nie kosztuje. Trzeba przejść rozmowę kwalifikacyjną z Koordynatorem Programu, by udowodnić, że zna się język w stopniu komunikatywnym. Należy wykazać znajomość języka, w którym realizowane będą zajęcia. Przeważnie jest to język angielski ale zdarza się, że uczelnia zagraniczna oferuje zajęcia tylko w języku lokalnym.

Uprzejmie przypominamy, że obowiązek poddania się dwóm testom językowym dotyczy wszystkich studentów, dla których językiem wykładowym (studia)/roboczym (praktyki) jest: angielski, czeski, duński, francuski, grecki, hiszpański, niderlandzki, niemiecki, portugalski, szwedzki lub włoski. Testy językowe dostępne są też w języku polskim – dotyczą studentów z zagranicznych uczelni przyjeżdżających do Polski. Jeżeli chodzi o kursy językowe, to są one przeznaczone dla tych studentów, którzy wyrażą chęć skorzystania z kursu. Automatycznie przyznawane są studentowi, który z pierwszego testu językowego uzyskał wynik B1 lub niższy.
Na stronie internetowej programu Erasmus+ dostępne są „Wskazówki dla studentów” (http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2014/10/WSKAZOWKI_OLS_dla_studentow_KA1_HE.pdf) oraz „Wskazówki dla uczelni” (http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2014/10/WSKAZOWKI_OLS_dla_uczelni_KA1_HE.pdf).

24.Do jakiej uczelni mogę jechać?
Możecie Państwo jechać do jednej z uczelni wchodząc w zakładkę "Uczelnie Partnerskie" (która jest stale uaktualniana i rozbudowywana). Możecie też państwo wyjechać do jednej z tysięcy innych uczelni w Europie które o nas nie słyszały. Lista uczelni mających kartę Erasmus+ ponad rok www.eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/erasmus-charter_en lista uczelni które dopiero dostały kartę Erasmus+ być może bardziej otwartych na współpracę. https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/heis_awarded_with_the_erasmus_charter.pdf

Prosimy o pomoc, i ze swojej strony obiecujemy, że każdy student który znajdzie sam nowego partnera, i odciąży dział Erasmus+ otrzyma finansowanie na Wyjazd, który sam pomoże zorganizować.(prawdopodobieństwo 99%) Przykładowy mail który wysyłacie powinien zawierać, CV, Informację czy jesteście zmotywowani, ambitni, dlaczego chcecie akurat tam wyjechać, zdjęcie, opis uczelni wysyłającej , kontakt do koordynatora Ernesta Nowaka erasmus@erasmus.com.pl , zapewnienie ze jeśli się zgodzą, koordynator podpisze umowę o współpracy i dokończy procedurę rekrutacji od strony formalnej. Proście o listę przedmiotów w semestrze mobilności, których odpowiedników szukacie , dziekan musi zaakceptować przedmioty zastępujące te w uczelni macierzystej (nie trzeba znaleźć 100%).

Możecie również Państwo wysłać maila do nas - erasmus@erasmus.com.pl informując nas z jakiego kierunku studiów jesteście, a my możemy Państwu zasugerować jaka uczelnia będzie odpowiednia. 

25.Informacja o finansowaniu
Prosimy o zakładanie konta w Polsce w walucie EUR. W razie podania numeru konta PLN do wypłaty stypendium, kwota zostanie pomniejszona o koszty spreadu i przewalutowania pobrane przez Bank (około 3,5-5%)

 

26. Czy wszystkie przedmioty na uczelni zagranicą zastąpią wszystkie przedmioty, które będą prowadzone na Społecznej Akademii Nauk podczas mojej nieobecności podczas Erasmusa?


Każdy student jest zobowiązany do uzyskania 30 punktów ECTS w semestrze. Część przedmiotów z określonymi punktami ECTS zostanie umieszczona w Learning Agreement i z pewnością część kursów z zagranicznej uczelni zastąpi niektóre z przedmiotów na polskim uniwersytecie. 

Musicie Pastwo szukać substytutów (na przykład przedmioty na Społecznej Akademii Nauk i zagranicznej uczelni będą miały różne nazwy, ale te same treści itp.)


Przedmioty, których nie będzie w stanie się zastąpić żadnymi innymi na zagranicznej uczelni, a które są w Państwa syllabusie na poszczególnych semestrach, kiedy Wy przebywacie na Erasmusie-  muszą być zdane po powrocie studenta z zagranicy. Student będzie musiał złożyć wniosek do dziekana i poprosić o możliwość zaliczenia przedmiotu / przedmiotów w Polsce.


Te różnicowe różnice są bardzo ważne. Student musi je zdać. W przeciwnym razie, nawet jeśli zda wszystkie egzaminy za granicą podczas programu Erasmus, semestr na Społecznej Akademii Nauk nie zostanie zaliczony.


Dlatego tak ważne jest, aby dokonać mądrej decyzji i wybrać najlepszą opcję uczelnianą, jeśli aplikujecie Państwo na studia w ramach programu Erasmus+. Proszę się jednak nie obawiać. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy zawsze gotowi Państwu pomóc.

Różnic programowych można uniknąć lub zminimalizować dzięki konsultacji z naszym biurem (erasmus@erasmus.com.pl), sprawdzeniu listy kursów na uczelni zagranicznej i porównaniu jej z syllabusem na Społecznej Akademii Nauk, itd.